Åhus Hamns historia

Åhus har alltsedan 1100-talet varit en handelsplats med hamn. På ett av de äldsta sjökort som finns, upprättat av italienaren Angelino Dalorto år 1330, finns Åhus utprickat. Under 1500-talet fick Åhus och hamnen en framskjuten plats och 1539 blev staden centrum för det östskånska fisket. Byggandet av Kristianstad medförde en livlig sjöfart i hamnen där det importerade byggnadsmaterialet fick lastas om.

En viss mattning av sjöfarten inträdde i början av 1700-talet, bottennoteringen inträffade 1716-1718 då inte ett enda främmande fartyg anlöpte hamnen. Den obefintliga sjöfarten fortsatte in på 1800-talets början.

1840-41 rustades den omoderna hamnen upp. Den upprustade hamnen fick av Kongl. Maj:t en ny Hamnordning, utfärdad den 8 september 1852. På andra halvan av 1800-talet skedde ytterligare förbättringar av hamnen. Under åren 1895–1897 skedde ett omfattande ombyggnadsarbete då inseglingsrännan blev både bredare och rakare.
Sysselsättningen ökade i takt med tilltagande hamntrafik och 1894 bildade ett trettiotal arbetare den första fackföreningen i Åhus.

I augusti 1898 övertog 142 hamnarbetare, i kooperativ form, allt lossnings och lastningsarbete. Stuveriföreningen upphörde i april 1941 och blev landets längst existerande kooperativa arbetareförening.
In på det nya seklet fortsatte i olika etapper nya kajbyggnationer. Efter stiltjen under andra världskriget ökade sjöfarten under andra halvan av 1940-talet.

1955 klubbades det för ytterligare en utbyggnad av hamnen, samtidigt anslogs medel till två nya kranar.
Åhus Hamn var på 1960-talet en typisk importhamn. Mängden varor som lossades var fyra gånger så stort som det som lastades.
Eldningsolja blev ytterligare en stor produkt som skeppades in över hamnen och en ny oljedepå stod färdig 1966.

Under 1970- och 80-talet skedde ytterligare nyetablering av hamnberoende verksamheter.
Historiken är företrädesvis hämtad ur program till detaljplan för hamnområdet 2000-01-05, Kristianstads Kommun.

2015 hägnades hamnområdet in och uppfyller därmed lagstiftningen avseende hamnskydd.