Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Vi i Åhus Hamn (Åhus Hamn & Stuveri AB och G Lindéns FNE AB) satsar stora resurser på vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete med syftet att uppnå en effektiv och trygg arbetsplats som ger mervärde för våra kunder. Vår ambition är att ständigt förbättra vårt arbete och för att finna samordningsvinster hanterar vi alla dessa områden i vårt gemensamma verksamhets-ledningssystem. Ledningssystemet omfattar idag även brand-, tull- och säkerhetsfrågor.

Vi är i dag kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015, miljöcertifierade enligt 14001:2015 och  arbetsmiljöcertifierade enligt ISO45001:2018.

Vårt kvalitetsarbete omfattar framförallt arbetet med att förbättra verksamheten genom att effektivisera våra verksamhetsprocesser. Våra tjänster runt godshantering och uthyrning av magasinsutrymmen anpassas kontinuerligt efter kundernas behov och önskemål.

Miljöfrågorna har hög prioritet hos oss i hamnen. Vi har ett verksamhetstillstånd enligt miljöbalken och i detta ingår att vi kontinuerligt följer upp vårt miljöarbete och att de åtgärder som vidtas får önskad effekt. Exempel på områden där vi har våra största utmaningar på miljösidan är;

  • Transporter – alla interna och externa transporter inom hamnen ger upphov till en betydande miljöpåverkan och hamnens ständiga förbättringsarbete syftar till att hitta effektiva transportlösningar där vi strävar efter att utnyttja hamnens strategiska läge och möjligheten med tågförbindelse ända ut på kajen.
  • Elförbrukning – Belysning av hamnområdet förbrukar stora mängder elekticitet och vårt arbete med att minska förbrukningen inriktas på att finna smarta och effektiva belysningslösningar.
  • Kemikaliehantering – inom hamnens verksamhet används mindre mängder kemikalier för underhåll av maskiner och övrig utrustning inom området. Vår strävan är att använda våra kemikalier mer effektivt och fasa ut ämnen med skadliga miljö- och hälsoeffekter.
  • Avfall, nersmutsning och buller – En hamnverksamhet medför viss påverkan på omkringliggande områden. Medvetenheten avseende detta är stor inom hamnen och vårt arbete med att minska påverkan fortgår. Vi strävar också efter att skapa en bättre närmiljö inom och runt hamnen tillsammans med övriga aktörer inom området. Vår miljöstation är i dag i fullt bruk och vad gäller avfallshanteringen i stort har vi upprättat kontrakt om totalt omhändertagande av alla avfallstyper.

I Hamnens arbetsmiljöarbete ingår att kontinuerligt identifiera risker som uppkommer vid olika arbetsmoment och i samband med hantering av olika godsslag. I samband med riskbedömningarna vidtas både kortsiktiga och mer långsiktiga åtgärder för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

Aktiviteterna inom såväl kompetensutveckling av styrelsen, personalen och den interna/externa informationen i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor och som samverkan/samråd med olika intressenter och myndigheter är idag en levande och kontinuerlig process i företaget.