Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör av lastning och lossning av fartyg, lagerhållning och uthyrning. För oss innebär detta att vi ska vara effektiva och lösningsorienterande mot våra kunder. Erbjuda både hög kompetens och servicegrad. Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten och uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Miljöpolicy

Vi skall verka för att minimera vår egen miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta ska vi göra genom att minska vår energiåtgång. Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt, produkter samt system, så långt det är möjligt. Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss i syfte att skydda miljön. Vi arbetar ständigt med att höja medarbetares medvetenhet om miljörisker och förslag från medarbetarna på förbättringar inom miljöområdet uppmuntras.  Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

För att uppnå effektivt utnyttjande av resurser och minskad, miljöbelastning strävar vi efter att ha ett livscykelperspektiv på våra tjänster.  Resultatet av vårt miljöarbete skapar goda förutsättningar för en hållbar affärsutveckling.

Arbetsmiljöpolicy

Åhus Hamn ska vara en säker och hälsosam arbetsplats både vad gäller fysiska, psykologiska och sociala förhållanden.  Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Vi ska uppnå detta genom att arbeta systematiskt och förebyggande, undersöka, identifiera och eliminera risker inom alla arbetsområden. Detta ska ske i samråd med arbetstagare. Medarbetare ska kunna påverka sin arbetsmiljö och företaget ska ge samtliga medarbetare rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.

Vi skall leva upp till den lagstiftning inom arbetsmiljöområdet som berör vår verksamhet och försöker ständigt göra förbättringar, både i verksamheten och i ledningssystemet. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö. Alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar genom att tex följa skyddsföreskrifter och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmsta chef.

Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi är i dag kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015, miljöcertifierade enligt 14001:2015 och  arbetsmiljöcertifierade enligt ISO45001:2018.